พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 

เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล เป็นของจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านจำนวนมากมาจัดแสดง ความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต โดยจะมีค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์ผู้ใหญ่ท่านละ 50 เด็ก 20 สำหรับคนไทย ที่นี่เปิดทำการตั้งแต่ 8.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์จะปิดบริการ