พระราชวังจันทร์เเละศูนย์ประวัติศาสตร์ 

เมืองพิษณุโลก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชวังจันทน์ และศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นสถานที่บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองสองแคว (เมืองพิษณุโลก) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รอบๆ พระราชวังจันทน์ จะมีวัดต่างๆ ซึ่งเป็นที่ค้นพบเมืองเก่า ตั้งแต่ครั้งอดีต สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ได้เดินเที่ยวชมกัน